Algemene Voorwaarden

‘De Toekomst van de Makelaardij’ is een handelsnaam van Senta B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Senta B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Senta, en een opdrachtgever waarop Senta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Annuleringsvoorwaarden

U kunt tot 14 dagen voor de betreffende datum kosteloos annuleren. Bij annulering minder dan 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Artikel 3: Offertes; opdrachten; wijzigingen

2.1 De door Senta uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Senta is slechts aan een door opdrachtgever gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Senta schriftelijk is bevestigd of nadat Senta met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen. Opdrachtgever is door en vanaf het geven van een opdracht aan de opdracht gebonden.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Senta is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

2.4 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Senta zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2.5 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Senta opdrachtgever hierover inlichten. Overschrijding van bedragen in offertes tot 10% worden door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven niet vooraf door Senta aan opdrachtgever te worden gemeld.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Senta zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Senta zal de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid uitvoeren of zonodig door derden laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan Senta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Senta worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Senta zijn

verstrekt, heeft Senta het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Senta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens in de ruimste zin des woords (waaronder geurstoffen).

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Senta de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Relatiebeheer

5.1 Senta maakt, voor zover dit is overeengekomen en van belang is voor de duidelijkheid en uitvoerbaarheid van de overeenkomst, van alle contacten met opdrachtgever een contactrapport op.

5.2 De inhoud van het contactrapport wordt als juist en volledig aangemerkt en partijen zijn aan dit rapport gebonden indien opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending van het contactrapport schriftelijk zijn bezwaren aan Senta heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 6: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Prijzen; facturering; betaling

7.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend- en transportkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien Senta met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Senta niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Senta mag de bij aflevering geldende prijs aan opdrachtgever in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door opdrachtgever van de prijsverhoging te geschieden.

7.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden op de wijze en binnen de termijn als aangegeven op de factuur of bij gebreke daarvan binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van Senta of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Senta.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%.

7.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

7.5 Senta heeft het recht het door opdrachtgever verschuldigde in gedeelten aan opdrachtgever te factureren.

7.6 Senta heeft het recht van opdrachtgever vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen.

7.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Kosten

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste € 3.000 15%

– over het meerdere tot € 6.000 10%

– over het meerdere tot € 15.000 8%

– over het meerdere tot € 60.000 5%

– over het meerdere 3%

Indien Senta aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 De vorderingen van Senta op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Senta omstandigheden ter kennis komen die Senta goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Senta opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;

– indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is Senta bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door Senta geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Senta toekomende rechten.

9.2 Het in lid 1 genoemde recht van Senta de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

9.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Senta zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Senta bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Gebreken; Klachttermijnen

10.1 Klachten over de ingevolge de gesloten overeenkomst geleverde prestaties dienen door opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen één maand na het leveren van de betreffende prestatie (zoals de levering van zaken of het verrichten van werkzaamheden), schriftelijk te worden gemeld aan Senta.

10.2 Als een klacht gegrond is, zal Senta de prestatie alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever vóór het alsnog leveren van de prestatie schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren van de prestatie niet meer mogelijk of zinvol is, zal Senta slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 (aansprakelijkheid).

10.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending daarvan schriftelijk bij Senta worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

10.4 Na verloop van de in dit artikel genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

10.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens in de administratie van Senta beslissend.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Senta zich alle rechten van intellectuele eigendom voor, waaronder de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Senta wordt rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet, die in het kader van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst mochten ontstaan.

11.2 Alle door Senta verstrekte goederen, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Senta worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

11.3 Senta behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4 Opdrachtgever staat er voor in dat met door hem ter beschikking gestelde goederen geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Senta voor aanspraken van derden ter zake.

11.5 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan het door Senta in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde anders te gebruiken dan het overeengekomen gebruik. Is op dit punt niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik.

11.6 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Senta niet toegestaan het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Senta vervaardigde te wijzigen of aan te passen.

11.7 Senta heeft het recht het in het kader van de overeenkomst vervaardigde te signeren.

11.8 Al hetgeen door Senta in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is vervaardigd, wordt c.q. blijft haar eigendom, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 12: Contractsduur; Opzegging; Afwikkeling

12.1 Senta behartigt de belangen van opdrachtgever binnen de grenzen van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Senta de overeengekomen werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, geldt de tussen partijen gesloten overeenkomst voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen, vanaf het moment dat de overeenkomst zes maanden heeft geduurd, deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

12.3 Gedurende de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn van zes maanden is opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met Senta na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

12.4 Alle onderwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die toekomen aan opdrachtgever en die zich bij het einde van de overeenkomst bij Senta bevinden, zullen door haar op verzoek kosteloos aan opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen opdrachtgever aan Senta verschuldigd is, zal zijn voldaan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Senta is, voor zover deze door haar aansprakelijkheids-verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

13.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Senta beperkt tot de factuurwaarde van de tussen Senta en opdrachtgever gesloten overeenkomst. Bij overeenkomsten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van Senta verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.3 Senta is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving, recall acties, mediakosten (zoals bijvoorbeeld kosten indien schade ontstaat in het kader van een geurtoepassing op een geplaatste advertentie) en andere indirecte schade.

13.4 Senta is niet aansprakelijk voor schade aan zaken veroorzaakt door (gebruik van) van Senta gekochte zaken.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Senta tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Senta aan opdrachtgever geleverde zaken of voor opdrachtgever verrichte diensten voorzover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot opdrachtgever niet voor rekening en risico van Senta komt.

13.6 Bij het inschakelen van derden zal Senta steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Senta is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

13.7 Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Senta vervalt na verloop van twee jaren nadat de zaken volgens de overeenkomst aan opdrachtgever zijn geleverd of aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld c.q. na verloop van twee jaren na het verrichten van de betreffende diensten/werkzaamheden, tenzij opdrachtgever binnen deze termijn Senta voor de bevoegde rechter heeft gedagvaard.

13.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Senta of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Senta zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Senta opgeschort.

14.2 Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Senta voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

14.3 Senta heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Senta haar verbintenis had moeten nakomen.

14.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Senta opgeschort.

14.5 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Senta niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.6 Indien Senta bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15: Geschilbeslechting; Toepasselijk recht

15.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Senta, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Senta blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

15.2 Op elke aanbieding en elke overeenkomst tussen Senta en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden

Senta is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Senta zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Copyright: De Toekomst van de Makelaardij